Hergüner Bilgen Üçer Avukatlık Ortaklığı’na göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

Hergüner Bilgen Üçer Avukatlık Ortaklığı ve Hergüner Danışmanlık A.Ş. (“Hergüner”) olarak, çalışan adaylarımızın kişisel verilerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması konusunda büyük hassasiyet göstermekteyiz.

Büromuzun bir parçası olmak için yapacağınız başvuru kapsamında siz ya da referanslarınız tarafından paylaşılan veya diğer kişilerden elde edebileceğimiz kişisel verileriniz, iş başvurunuzun alınması ve değerlendirilmesi ile bununla bağlantılı amaçlarla işlenebilecektir. Kişisel verileriniz, aynı amaçlarla Hergüner’in tedarikçisi konumundaki veri işleyenlerle paylaşılabilecektir. Bizimle paylaşacağınız iletişim adresleri üzerinden, başvurunuz hakkında sizinle görüşmek ve başvurunuzun değerlendirme süreci hakkında bilgilendirmek amacıyla sizinle iletişime geçebiliriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi, sahip olduğunuz haklar ve Hergüner’e başvuru yöntemleri hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki Çalışan Adayı Aydınlatma Bildirimi’ni inceledikten sonra, metnin sonundaki DEVAM tuşuna basarak hesap oluşturma adımlarına devam edebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Hergüner olarak çalışan adaylarımızın kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla mevzuata uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve buna ilişkin olarak uygun ve gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya büyük özen göstermekteyiz.

1. Kişisel Verileriniz

Hergüner’e yapmış olduğunuz iş başvurusu kapsamında aşağıda sayılan kişisel verileriniz işlenmektedir:

a. Kimlik Bilgileri : İsim, soyad, uyruk, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgiler
b. İletişim Bilgileri : Adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgiler
c. Özgeçmiş Bilgileri: İşe başvuru sürecinde sağlanan özgeçmişlerde ve iş başvuru formunda yer alan; önceki iş tecrübeleri, öğrenim durumu ve eğitim-öğrenim bilgileri, mesleki eğitimler, sertifikalar, yetkinlik ve beceriler, yabancı dil bilgisi ve yabancı dil sınav bilgileri, yüksek lisans ve doktora bilgileri, referanslar, bursluluk durumu, askerlik durumu, baro kayıt bilgileri ve adliye ve büro staj bilgileri gibi bilgiler
d. Diğer Bilgiler: Mülakatlar sırasında paylaştığınız bilgiler, Hergüner’de çalışan akraba bilgisi, kişilik envanteri sonuçları, iş başvurusuna ilişkin değerlendirmeler gibi bilgiler
e. Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Hergüner tarafından talep edilmemiş olmakla birlikte işe başvuru sürecinde özgeçmiş vb. çeşitli belgeler kapsamında tarafınızca paylaşılabilecek olan din ve sağlık verileri (örneğin fotoğraftan anlaşılan kıyafet, cihaz ve protezler), dernek ve vakıf üyelikleri gibi özel nitelikli kişisel veriler

Kişisel verileriniz, Hergüner’e iş başvurunuz sırasında fiziki olarak veya hr.herguner.av.tr adresindeki Hergüner iş başvuru portalı üzerinden doldurduğunuz başvuru formu ve sunduğunuz belgeler vasıtasıyla, ayrıca Hergüner’in sizinle, referanslarınızla ve sair kanallardan yaptığı iletişim ve araştırmalar çerçevesinde sözlü, yazılı ve elektronik ortamlarda toplanmakta ve bu metinde açıklanan amaçlarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

İş başvurusu adımlarında kural olarak özel nitelikli kişisel veriler toplanmamakta ve tarafınızca yapılan bilgi paylaşımı çerçevesinde bilgi edinilmesi halinde, Hergüner’in ayrımcılık karşıtı politikaları çerçevesinde dikkate alınmamaktadır. Bununla birlikte bizimle paylaştığınız özgeçmiş ve diğer belgelerinizde yer vermeniz sebebiyle kayıtlarımıza dahil olabilecek özel nitelikli kişisel verilerinizin ilgili belgenin bütünlüğü içinde saklanması için mevzuat gereği açık rızanız alınmaktadır.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

a. İş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi
b. Adayların özellikleri, tecrübeleri ve yetkinliklerinin ilgili pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi
c. Gerekmesi durumunda, adayların ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünün yapılması veya üçüncü kişiler ile iletişime geçip aday ile ilgili araştırma yapılması
d. Süreç içerisinde veya adayların talebi halinde gelecekte açılacak pozisyonlarla ilgili adaylar ile iletişime geçilmesi
e. İlgili mevzuat kapsamında hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
f. Yetkili kurum ve kuruluşların taleplerinin karşılanması
g. Kurumsal İnsan Kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, denetimi ve iyileştirilmesi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde, esas itibarıyla çalışan adayı ile Hergüner arasında sözleşmenin kurulması için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve Hergüner’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Bunun yanı sıra kişisel verileriniz, Hergüner’in haklarının korunması gereken haller bakımından, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine ve Hergüner’in yasal yükümlülükleri kapsamında yetkili kurum ve yargı organlarına veri aktarılması söz konusu olması halinde, hukuki yükümlülüğü yerine getirilmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak da işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz üçüncü kişilere hususi olarak aktarılmamakla birlikte; bilgi teknolojileri, insan kaynakları, sekreterya, ofis yönetimi, hukuk, güvenlik, danışmanlık, etkinlik organizasyonu vb. süreçlerde hizmet aldığımız veri işleyenlerle işbu metinde belirtilen amaç ve sebeplerle paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, varsa ilgili mevzuatta öngörülen saklama süresi veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca saklanmakta ve sonrasında mevzuata uygun şekilde silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

İş başvurusunun olumlu sonuçlanması halinde, işe giriş sürecinde toplanabilecek ve işlenebilecek kişisel veriler, çalışanlara yönelik aydınlatma bildirimi kapsamına girmektedir.

İş başvurusunun olumsuz sonuçlanması halinde, tarafınıza e-posta yoluyla yapılacak bilgilendirme çerçevesinde, başvurunuzun gelecekte açılacak pozisyonlar için değerlendirilmek üzere saklanması ya da Hergüner iş başvuru portalındaki hesabınızın silinmesi yönünde tercihte bulunabilirsiniz.

3. Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan ilgili diğer mevzuat çerçevesinde;

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve buna ilişkin bilgi talep etme
b. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
c. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu hallerde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
e. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
f. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme;
haklarına sahipsiniz.

4. İletişim

Kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir sorunuz ya da talebiniz olması halinde, “Büyükdere Caddesi 199 Levent 34394 İstanbul – Türkiye” adresine ya da info@herguner.av.tr adresine yazılı olarak başvurabilirsiniz. Başvurunuza sağlıklı yanıt verilebilmesi için talebinizin belirli, açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun ad-soyad, TCKN (yabancılar için uyruk ve pasaport numarası), cevabımızı iletebileceğimiz adres bilgilerini ve kimliğinizi tevsik edici belgelerin içermesi gerekmektedir.

5. Hakkında

Hergüner iş başvuru portalı üzerinden üzerinden Hergüner Bilgen Üçer Avukatlık Ortaklığı ve Hergüner Danışmanlık A.Ş.’ye iş başvurusu yapılabilmektedir. Portal üzerinden, Avukat pozisyonlarına yapılan başvurular Hergüner Bilgen Üçer Avukatlık Ortaklığı tarafından, İdari Kadro pozisyonlarına yapılan başvurular ise Hergüner Danışmanlık A.Ş. tarafından toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu aydınlatma metninde yer alan bilgilendirmeler, avukatlık mesleğine mahsus hususlar hariç olmak üzere, her iki bağımsız veri sorumlusunun iş başvurusu süreçlerini de kapsamaktadır.

Hergüner, işbu aydınlatma metninde yürürlükteki mevzuatın, iyi uygulama örneklerinin veya Hergüner işe başvuru süreçlerinin değişmesi durumunda değişiklik yapabilir.

Vazgeç